Obchodné podmienky

(Vzorové) Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti Paxi s.r.o.
1. Všeobecné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky spoločnosti Paxi s.r.o. so sídlom Holubyho 45, 902 01 Pezinok (ďalej len "predávajúci") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti s kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi kupujúcim a predávajúcim alebo pri nákupe v internetovom obchode predávajúceho, prevádzkovaného na adrese www.paxi.sk
Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti pre kupujúcich, ktorí vystupujú vo vzťahoch s predávajúcim ako kupujúci spotrebitelia (ďalej len "kupujúci spotrebiteľ") a kupujúci, ktorí vo vzťahoch s predávajúcim vystupujú ako kupujúci podnikatelia alebo ako ďalšie osoby, ktoré nie sú spotrebitelia (ďalej len "kupujúci podnikateľ"). Ak tieto obchodné podmienky upravujú rovnako práva a povinnosti pre kupujúcich podnikateľov i kupujúceho spotrebiteľa, užívajú ďalej len termínu "kupujúci".
Ak je zmluvnou stranou kupujúci spotrebiteľ, riadia sa vzťahy týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom (ďalej len OZ), zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa a súvisiacich právnych predpisov.
Ak je zmluvnou stranou kupujúci podnikateľ, riadia sa vzťahy týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom (ďalej len Obch.) Súvisiacimi právnymi predpismi.
2. Informácie o uzatvorenej zmluve a obchodných podmienkach
Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy.
Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho alebo kupujúceho, možno zmluvu uzavrieť aj v inom pre strany zrozumiteľnom jazyku. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám.
Pri nákupe v internetovom obchode na internetovej adrese www.paxi.sk sú informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy zrejmé z procesu objednávania v internetovom obchode predávajúceho a kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.

Tieto obchodné podmienky, rovnako ako reklamačný poriadok, sú zobrazené na webových stránkach spoločnosti Paxi s.r.o. a sú na požiadanie k dispozícii v sídle a na prevádzkach predávajúceho.
3. Objednávka
Všetky odoslané objednávky sú záväzné. Kupujúci potvrdzuje svojou objednávkou súhlas s obchodnými podmienkami aj s reklamačným poriadkom spoločnosti Paxi s.r.o. V prípade, že si kupujúci svoju objednávku rozmyslí, je dôležité, aby kontaktoval pracovníkov e shopu o zmene objednávky (napr. Storno objednávky, úprava objednávky - zmena spôsobu platby, doručenia, doplnenie tovaru) emailom.
Kupujúci je povinný vyplniť tieto označené polia:
• meno, fakturačná adresa, IČO, DIČ (podľa toho, či je kupujúci spotrebiteľom alebo podnikateľom)
• dodacie meno, dodacia adresa pokiaľ je rozdielna od fakturačnej adresy
• telefonické spojenie, nutné pre prípadné zmeny typu tovaru, doručenie tovaru (termín dodania)
• emailové spojenie
• kód, popis, množstvo a cena tovaru podľa cenníka
• spôsob platby kúpnej ceny tovaru
• prípadné doplňujúce údaje
4. Cena tovaru
• Všetky uvedené ceny sú zmluvné a sú vždy aktuálne a platné v okamihu odoslania objednávky.
• Ceny sú konečné vrátane DPH bez recyklačného poplatku. Recyklačný poplatok nie je zahrnutý v cene tovaru. Bude naúčtovaný ako samostatná položka na faktúre.
• Akciové ceny platia do vypredania zásob alebo po dobu časovo určenú.
• Cena jednotlivého výrobku je uvedená v popise produktu, na stránke výrobku a v nákupnom košíku.
• Cena jednotlivého produktu zahŕňa všetky poplatky a dane, ale nezahŕňa cenu prepravy.
• Cena za prepravu je nastavená v nákupnom košíku a zobrazí sa pri zadávaní objednávky.
5. Dodanie tovaru
• Tovar, ktorý je skladom expedujeme do 2 pracovných dní po obdržaní záväznej objednávky.
• Tovar, ktorý má skladom výrobca expedujeme do 7-10 pracovných dní alebo zistíme dostupnosť u výrobcu a kupujúceho o termíne doručenia informujeme emailom. Pri každom produkte, je uvedená zodpovedajúca skutočnosť.
• Tovar bude doručený na dodaciu adresu uvedenú v objednávke.
6. Práva a povinnosti predávajúceho
Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku, odoslať objednaný tovar a dodať na uvedenú adresu kupujúceho. Pri prevzatí zásielky od prepravcu, obdrží kupujúci s tovarom aj daňový doklad a dodací list. Vyplnený záručný list výrobcu (ak ho tovar obsahuje) je priložený pri tovare.
• Predávajúci má povinnosť vymazať registrovaného kupujúceho z databázy v prípade, že o to písomne požiada.
• Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, ak kupujúci opakovane neplní svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu.
• Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
o tovar ktorý sa už nevyrába alebo nedodáva
o zmenila sa výrazným spôsobom predajná cena
V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci sa zaväzuje, že neodkladne (e-mailom alebo telefonicky) kontaktuje kupujúceho a dohodne sa na ďalšom postupe (náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie objednávky, a pod.).
Pokiaľ už kupujúci za tovar zaplatil (bankovým prevodom) a skutočná cena bude nižšia ako zaplatená, budú peniaze prevedené späť na účet kupujúceho v najkratšom možnom termíne. V prípade, že skutočná cena bude vyššia a kupujúci sa nerozhodol od zmluvy odstúpiť, bude kupujúcemu daný k úhrade rozdiel týchto súm.
7. Práva a povinnosti kupujúceho
• Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar zaslaný.
• Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu.
• Kupujúci je s celkovou cenou oboznámený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením.
• Ak sa zvýši cena tovaru oproti pôvodnej predajnej cene, má kupujúci spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť bez akýchkoľvek úhrad.
8. Prevzatie tovaru
Prevzatie tovaru od dopravcu kupujúcim spotrebiteľom
Pri prevzatí zásielky, by mal kupujúcemu spotrebiteľ prekontrolovať stav zásielky. Pokiaľ kupujúci spotrebiteľ zistí, že je poškodený obal, obal javí známky predchádzajúceho otvorenia, nesúhlasí počet balíkov alebo balík neprirodzene hrká, kupujúci spotrebiteľ by mal odmietnuť prevziať tovar, spísať s dopravcom hlásenia o škode a bezodkladne informovať predávajúceho.
V prípade, že tovar je po otvorení balíka mechanicky poškodený, kupujúci spotrebiteľ by mal obsah balíka nafotiť a najneskôr do troch dní od doručenia tovaru zaslať tieto fotografie na email paxi@paxi.sk spolu s číslom balíka a identifikáciou dopravcu. Ak tak zákazník urobí a ak tak budú podávajúci a dopravca zmluvne dohodnutý, reklamácia bude ďalej riešená dopravcom, ktorý v prípade oprávnenosti reklamácie od zákazníka prevezme poškodený tovar a vráti zákazníkovi kúpnu cenu.
Ak vyššie odporúčané kroky kupujúci spotrebiteľ pri dodaní chybnej zásielky urobí, výrazne tak prispeje k rýchlemu vyriešeniu reklamácie dodaného tovaru. V opačnom prípade sa môže spotrebiteľ vystaviť situácii, kedy mu predávajúci preukáže, že tovar bol dodaný v poriadku - teda nepoškodený.
Prevzatie tovaru od dopravcu kupujúcim podnikateľom
Pri prevzatí zásielky od dopravcu je kupujúci podnikateľ povinný prekontrolovať stav zásielky. Ak je poškodený obal, obal javí známky predchádzajúceho otvorenia, nesúhlasí počet balíkov alebo balík neprirodzene hrká, kupujúci podnikateľ je povinný odmietnuť prevziať tovar, spísať s dopravcom hlásenia o škode a bezodkladne informovať predávajúceho (tj. Do 24h). V prípade, že tovar je po otvorení balíka mechanicky poškodený, kupujúci podnikateľ je povinný obsah balíka nafotiť a najneskôr do troch dní od doručenia tovaru zaslať tieto fotografie nie email paxi@paxi.sk spolu s číslom balíka a identifikáciou dopravcu. Ak tak budú predávajúci a dopravca zmluvne dohodnutý, reklamácia bude ďalej riešená dopravcom, ktorý v prípade oprávnenosti reklamácie od zákazníka prevezme poškodený tovar a vráti zákazníkovi kúpnu cenu. Pokiaľ kupujúci podnikateľ tieto kroky neurobí a prevezme od dopravcu zásielku, nemá tento kupujúci podnikateľ žiadne nároky na neskoršie reklamácie zásielky voči predávajúcemu. Po prevzatí zásielky sa kupujúci podnikateľ zaväzuje riešiť ďalšie reklamácie ohľadom poškodenia a neúplnosti zásielky už iba s dopravcom.
9. Prevzatie tovaru osobne
Pri osobnom prevzatí v sídle alebo prevádzke predávajúceho je pracovník predávajúceho povinný tovar pred odovzdaním vybaliť a ukázať kupujúcemu spotrebiteľovi, že tovar neobsahuje žiadne zjavné chyby. Kupujúci spotrebiteľ následne svojim podpisom na dodacom liste alebo faktúre, potvrdzuje, že tovar mal pri odovzdaní bezchybný stav.
Pracovník predávajúceho odovzdá tovar kupujúcemu po zaplatení kúpnej ceny. Predávajúci je vlastníkom tovaru až do zaplatenia celej kúpnej ceny. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru.

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.

Prihlásenie