Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim spotrebiteľom a vrátenie tovaru
Kupujúci spotrebiteľ má právo zrušiť odoslanú objednávku alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14-tich dní od prevzatia tovaru podľa ustanovenia
§ 8 a nasledovne zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Ak sa kupujúci spotrebiteľ rozhodne odstúpiť od zmluvy podľa predchádzajúceho odseku, musí prejav vôle o odstúpení od zmluvy doručiť predávajúcemu najneskôr do 14. dňa od prevzatia veci. Kupujúci spotrebiteľ by tak mal urobiť najlepšie písomnou formou, ktorá zaisťuje najmä preukázateľnosť urobeného právneho úkonu, ktorým sa zmluva ruší.
Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy poskytovaný predávajúcim.
Spotrebiteľ je povinný odovzdať predávajúcemu nepoškodený tovar, bez známok používania alebo opotrebenia, pokiaľ možno v pôvodnom obale a so všetkým príslušenstvom späť. Po obdržaní vráteného tovaru predávajúci kupujúcemu vráti späť zodpovedajúcu sumu, ktoré kupujúci spotrebiteľ predávajúcemu vopred zaplatil, dohodnutým spôsobom a to najneskôr do 30 dní od účinnosti prejavu vôle kupujúceho (od doručenia odstúpenia od zmluvy).
Pri nesplnení uvedených podmienok môže predávajúci voči spotrebiteľovi uplatniť kompenzáciu za zníženie hodnoty vráteného tovaru. V prípade nedodržania lehoty na odstúpenie od zmluvy je takéto odstúpenie od zmluvy neplatné a spotrebiteľovi tým nevznikajú žiadne práva na vrátenie tovaru.
Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od týchto kúpnych zmlúv:
• na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo so súhlasom kupujúceho začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia
• na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info