Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok a záručné podmienky spoločnosti Paxi s.r.o.
1. Všeobecné ustanovenia
Tento reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti medzi predávajúcim - spoločnosť Paxi s.r.o. so sídlom Holubyho 45, 902 01 Pezinok (ďalej len "predávajúci") na strane jednej a kupujúcimi na strane druhé. Tento reklamačný poriadok upravuje rozdielne práva a povinnosti pre kupujúcich, ktorí vystupujú vo vzťahoch s predávajúcim ako kupujúci spotrebitelia (ďalej len "kupujúci spotrebiteľ") a kupujúci, ktorí vo vzťahoch s predávajúcim vystupujú ako kupujúci podnikatelia (ďalej len "kupujúci podnikateľ")
Pri riešení reklamácie kupujúceho spotrebiteľa sa postupuje podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len OZ) a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa a súvisiacich právnych predpisov.
Pri riešení reklamácie kupujúceho podnikateľa sa postupuje podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len ObchZ) a súvisiacich právnych predpisov.
Záruka sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe. Ku každému tovaru zakúpenému predávajúceho je priložený dodací list alebo faktúra, prípadne aj záručný list so sériovým číslom. Pri reklamácii chyby výrobku kupujúci by mal predavajucemu pre zjednodušenie a urýchlenie reklamačného konania predložiť dodací list, faktúru alebo záručný list so sériovým číslom výrobcu, ak bol priložený. Ak výrobca prikladá k výrobku svoj záručný list, odporúčame súčasné predloženie originálneho záručného listu výrobcu.
Pre rýchlejšie vybavenie reklamácie odporúčame použiť Reklamačný list. V prípade, že reklamujete viac tovaru, je nutné vyplniť formulár na každé zvlášť.
2. Rozpor s kúpnou zmluvou a dodanie poškodeného tovaru
a. Kupujúci spotrebiteľ
Pokiaľ kupujúci spotrebiteľ zistí poškodenie dodaného tovaru, rozdiel medzi záručným a dodacím listom, daňovým dokladom alebo faktúrou, a skutočne dodaným tovarom, kupujúci spotrebiteľ by mal ihneď (najlepšie do 24 hodín) preukázateľným spôsobom oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu na odstránenie týchto vád.
b. Kupujúci podnikateľ
Kupujúci podnikateľ je povinný prezrieť tovar čo najskôr po prevzatí tovaru, najneskôr však do 24 hodín od prevzatia s výnimkou prípadov, keď tovar bol predvedený na predajni. Pokiaľ kupujúci podnikateľ zistí poškodenie tovaru, akýkoľvek rozdiel medzi záručným a dodacím listom, daňovým dokladom alebo faktúrou a skutočne dodaným tovarom, je povinný do 24 hodín preukázateľným spôsobom túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu, ak tak neurobí, nebude na jeho neskoršiu reklamáciu braný ohľad.
3. Podmienky záruky
a. Kupujúci spotrebiteľ
Štandardne poskytuje spoločnosť na tovar záruku 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru.
V prípade výmeny tovaru začína nová záručná doba okamihom prevzatia nového tovaru.
b. Kupujúci podnikateľ
Dĺžka záruky v mesiacoch je uvedená na záručnom a dodacom liste alebo na faktúre. Ak nie je na faktúre alebo na dodacom liste pri položke tovaru záručná doba v inej dĺžke, predávajúci poskytuje záruku v dĺžke 6 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim podnikateľom
Do záručnej doby sa nepočíta doba, ktorá uplynie od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia.
Záručná doba tovaru, ktorý je náhradou za oprávnene reklamovaný tovar, dobieha podľa záruky pôvodného tovaru. Toto sa týka ako opraveného tovaru, tak aj prípadov, kedy došlo v rámci reklamačného konania k vybaveniu reklamácie výmenou tovaru.
4. Neuplatniteľnosť záruky
Záruka sa nedá uplatniť úplne alebo čiastočne v nasledujúcich prípadoch:
• po uplynutí záručnej lehoty
• poškodenie tovaru bolo spôsobené neodborným alebo neoprávneným zásahom
• tovar bol použitý v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami prostredie, pre ktoré sú určené, alebo iným parametrom stanoveným výrobcom
• tovar bol používaný v rozpore s návodom na obsluhu
• poškodenie tovaru bolo spôsobené nesprávnou údržbou
• poškodenie bolo spôsobené nevhodnou manipuláciou zo strany zákazníka
• poškodenie bolo spôsobené neodvratnou záležitosti (živelná pohroma)
• tovar bol pripojený na iné ako predpísané napätie
• poškodenie vzniklo v dôsledku prepätia
5. Postup pri uplatnení a vybavovaní reklamácie - kupujúci spotrebiteľ
Kupujúci spotrebiteľ oznámi predávajúcemu vadu tovaru emailom na adresu: paxi@paxi.sk prípadne osobne v jeho sídle.
V prípade nákupu v internetovom obchode na internetovej adrese www.paxi.sk kupujúci spotrebiteľ oznámi predávajúcemu vadu tovaru emailom na adresu: paxi@paxi.sk prípadne osobne v jeho sídle.
Kupujúci spotrebiteľ doručí na vlastné riziko a náklady (v prípade oprávnenej reklamácie budú náklady spojené s uplatnením reklamácie nahradené predávajúcim) reklamovaný tovar na adresu ktorejkoľvek z prevádzok predávajúceho alebo do jeho sídla. Kupujúci spotrebiteľ by mal tovar k reklamácii dodať vrátane kompletnej dokumentácie a príslušenstva, pokiaľ možno v pôvodnom alebo náhradnom obale. S tovarom by mal kupujúci spotrebiteľ predložiť dodací list, faktúru alebo záručný list, ak bol priložený, prípadne tiež originálny záručný list výrobcu k urýchleniu reklamačného konania.
V prípade, že pri posúdení reklamovanej chyby zistí predávajúci, že reklamácia nie je oprávnená, oznámi túto skutočnosť kupujúcemu spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, vždy však najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

Tridsaťdňová lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom nasledujúcim po uplatnení reklamácie kupujúcim. Lehota určená podľa dní začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok. Pripadne posledný deň lehoty na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
a. Chyby odstrániteľné
Ak ide o chybu odstrániteľnú, má kupujúci spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady. Ak nie je to v prípade vady u reklamovaného tovaru, ktorá je inak odstrániteľná, vzhľadom k jej povahe neúmerné, má kupujúci spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo ak sa týka taká chyba len súčasti veci, výmenu súčasti. Nie je - je takýto postup možný, môže kupujúci spotrebiteľ žiadať primeranú zľavu alebo môže od zmluvy odstúpiť.
Právo na výmenu tovaru má kupujúci spotrebiteľ taktiež v prípade, keď sa jedná síce o vady odstrániteľné, ale pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vyskytujúcich sa vád, nemôže kupujúci spotrebiteľ tovar riadne užívať. Väčším výskytom vady sa myslí 3x oprávnená a uznaná reklamácia rovnakého druhu. Kupujúci spotrebiteľ má, v prípade výskytu väčšieho množstva odstrániteľných vád, právo na odstúpenie od zmluvy alebo výmenu veci. Výber záleží na spotrebiteľovi.
b. Chyby neodstrániteľné
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni užívaniu tovaru ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru za nový alebo môže od zmluvy odstúpiť. Ak ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá však nebráni užívaniu tovaru a kupujúci spotrebiteľ nepožaduje jeho výmenu, má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
V prípade, že kupujúci spotrebiteľ požaduje výmenu tovaru a predávajúci už tento tovar nemá v ponuke, kupujúci spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, prípadne si môže s predávajúcim dohodnúť zaslanie iného tovaru v rovnakej celkovej cene, ako malo reklamovaný tovar.
Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená do 30 kalendárnych dní, pokiaľ nebude s kupujúcim dohodnutá lehota dlhšia. Po vybavení reklamácie dostane kupujúci spotrebiteľ jedno vyhotovenie reklamačného protokolu, v ktorom bude uvedené, akým spôsobom bola reklamácia vybavená. Ďalšie prípadné reklamácie vymeneného tovaru bude kupujúci spotrebiteľ uplatňovať na základe tohto reklamačného protokolu, ktorý nahrádza záručný a dodací list.
Kupujúci má v prípade výskytu neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni užívaniu tovaru ako tovar bez vady, právo na odstúpenie od zmluvy alebo výmenu veci. Výber záleží na spotrebiteľovi.
6. Postup pri uplatnení a vybavovaní reklamácie - kupujúci podnikateľ
Kupujúci podnikateľ je povinný preukázateľným spôsobom oznámiť chybu tovaru bez zbytočného odkladu potom čo ju zistil, najneskôr však do 3 dní od jej zistenia, okrem oznámenia chyby podľa bodu 2) písm. b) tohto reklamačného poriadku.
Kupujúci podnikateľ oznámi predávajúcemu vadu tovaru emailom na adresu: paxi@paxi.sk
V prípade nákupu v internetovom obchode na internetovej adrese www.paxi.sk kupujúci podnikateľ oznámi predávajúcemu vadu tovaru emailom na adresu: paxi@paxi.sk
Oznámenie musí obsahovať zoznam chybného tovaru. Pri každej položke (t. J. Pri každom kuse) musí byť uvedené:
• číslo dokladu, ktorým bol tovar zakúpený
• opis podľa predajného dokladu
• číslo výrobku
• opis zistených vád, tj. O aké chyby sa jedná a ako sa prejavujú.
Na základe oznámenia vady predávajúci posúdi oprávnenosť reklamácie a stanoví ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.
Kupujúci podnikateľ doručí na vlastné náklady a riziko reklamovaný tovar na adresu sídla predávajúceho: Paxi s.r.o., Holubyho 45, 902 01 Pezinok. Kupujúci podnikateľ je povinný zaslať reklamovaný tovar v originálnom obale alebo v obale zabraňujúcim poškodeniu pri preprave. V prípade zaslania tovaru v nezodpovedajúcim obale, nemusí kupujúci podnikateľ tovar prijať k záručnej oprave.
Na každom prepravnom obale musí byť nalepená nálepka, ktorá obsahuje nasledujúce údaje:
• výrazné označenie reklamácie
• meno a adresu kupujúceho podnikateľa
• adresu sídla predávajúceho: Paxi s.r.o., Holubyho 45, 902 01 Pezinok.
V každom samostatnom zasielanom balíka musí byť zoznam obsiahnutého tovaru, popis vady tovaru a oznámenia s požadovaným spôsobom riešenia reklamácie.
Pokiaľ kupujúci podnikateľ doručí predávajúcemu reklamovaný tovar bez predchádzajúceho písomného oznámenia vady, je predávajúci oprávnený tento tovar vrátiť späť kupujúcemu podnikateľovi na jeho náklady.
Kupujúci podnikateľ je povinný tovar k reklamácii dodať vrátane príslušenstva (kompletná dokumentácia, káble, doplnky, atď.), Pokiaľ tak neúční, predávajúci nie je povinný tovar na reklamáciu prijať.
Po doručení reklamovaného tovaru, pracovník reklamačného oddelenia znovu posúdi reklamovanú chybu a pokiaľ možno ihneď rozhodne o dôvodnosti reklamácie, a či ide o podstatné porušenie zmluvy či nepodstatné. O uplatnení reklamácie spíše pracovník reklamačný protokol, v ktorom uvedie popis reklamovanej chyby, spôsob a termín vybavenia reklamácie. V prípade, že posúdi reklamáciu ako neopodstatnenú, uvedie túto skutočnosť v reklamačnom protokole (zamietnutá reklamácia).
V prípade, že pri posúdení reklamovanej chyby zistí predávajúci, že reklamácia nie je dôvodná, oznámi túto skutočnosť kupujúcemu podnikateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru.
a. Podstatné porušenie zmluvy
Pokiaľ má tovar neodstrániteľnej chyby alebo väčšie množstvo chýb, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, jedná sa porušenie zmluvy podstatným spôsobom. V takom prípade môže kupujúci podnikateľ:
• požadovať výmenu tovaru, dodanie chýbajúceho tovaru, dožadovať sa odstránenie vád
• požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné
• požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny
Práva kupujúceho podnikateľa zaručené obchodným zákonníkom nie sú týmto dojednaním dotknuté.
Voľbu medzi horeuvedenými nárokmi má kupujúci podnikateľ, iba pokiaľ ju vykonáva vo svojom oznámení vád pri uplatnení reklamácie alebo do 24 hodín po tomto oznámení. Po vykonaní voľby ju kupujúci podnikateľ už nemôže bez súhlasu predávajúceho meniť. Ak kupujúci podnikateľ nevykoná svoju voľbu v uvedenej lehote, má nároky z vád tovaru ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
b. Nepodstatné porušenie zmluvy
Chyby tovaru odstrániteľné, právne vady tovaru, väčšie množstvo vád, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru, opakujúce sa chyby alebo ďalšie vady (chyby v množstve, farbe, chýbajúce doklady, atď.) Sú považované za nepodstatné porušenie zmluvy. V tomto prípade môže kupujúci podnikateľ požadovať odstránenie vád alebo zľavu z kúpnej ceny.
O tom, či bude chyba odstránená opravou alebo výmenou rozhoduje predávajúci.
Primeraná lehota na odstránenie vád opravou je 30 kalendárnych dní, v odôvodnených prípadoch môže predávajúci túto lehotu predĺžiť. Ak predávajúci neodstráni vady v lehote stanovenej podľa predchádzajúcej dohody, môže kupujúci podnikateľ požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť. Odstúpiť od zmluvy môže kupujúci podnikateľ len v prípade, že na svoj úmysel upozorní predávajúci pri stanovení lehoty na odstránenie vady alebo v primeranej lehote pred odstúpením od zmluvy. Takto vykonanú voľbu nemôže kupujúci podnikateľ bez súhlasu predávajúceho meniť. Tovar musí byť vrátený nepoškodený, bez známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale a so všetkým príslušenstvom vrátane priložených záručných listov a návodov.
Kupujúci podnikateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak vady včas neoznámil predávajúcemu.
K odstúpeniu od zmluvy nedôjde, ak kupujúci podnikateľ nemôže vrátiť tovar v stave, v akom ho dostal s výnimkou prípadov, keď:
• zmenu stavu tovaru nespôsobil,
• k zmene stavu tovaru došlo v dôsledku prehliadky riadne vykonanej za účelom zistenia vád tovaru.
Ak bol tovar kupujúcemu podnikateľovi zasielaný prostredníctvom prepravcu, nemá kupujúci podnikateľ právo na náhradu nákladov na prepravu.
7. Záverečné ustanovenia
Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 21. októbra 2013. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny tohto reklamačného poriadku.

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.

Prihlásenie