Vrátenie tovaru

Formulár

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Meno, priezvisko, titul : .....................................................................................................

Adresa bydliska: ................................................................................................................

Telefónne číslo/ email: ......................................................................................................

(ďalej len ako „spotrebiteľ")

týmto odstupujem v súlade s ustanovením podľa § 8 a nasledovne zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov od kúpnej zmluvy uzavretej so spoločnosťou Paxi s.r.o., so sídlom Holubyho 45, 902 01 Pezinok, IČO: 44 44 22 62 (ďalej len ako „predávajúci").

Spotrebiteľ týmto vracia predávajúcemu v lehote 14 dní zakúpené výrobky podľa nižšie uvedených údajov:

Číslo objednávky a faktúry: .................................................................................................

Dátum prijatia tovaru: .........................................................................................................

Výrobky, ktoré spotrebiteľ vracia:

...................................................................................................................................................................

.
Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet (IBAN): ................................................................. ..................

Podrobné informácie o možnostiach vrátenia tovaru sú uvedené na stránke www.paxi.sk v sekcii Obchodné podmienky.

V ......................................, dňa .........................., podpis spotrebiteľa .............................................

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info